Kiinteistö- ja varainsiirtovero

Muutoksen hakeminen kiinteistöverotukseen

Voit hakea kiinteistöverotukseesi muutosta myös sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kuka voi hakea muutosta?

Kiinteistöverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen tai se, joka on vastuussa veron maksamisesta. Myös kiinteistön sijaintikunnalla on oikeus hakea muutosta.

Muutoksenhaku maksetun varainsiirtoveron palauttamiseksi

Jos olet maksanut varainsiirtoveroa aiheettomasti tai liikaa, Verohallinto palauttaa liikaa suoritetun veron. Palautusta on aina haettava kirjallisesti.

Varainsiirtoveron palautuksen syynä voi olla:

aiheettomasti maksettu vero

kaupan purku ja hinnanalennus

ensiasunnon edellytysten täyttyminen vasta veron maksun jälkeen.

Miten palautusta haetaan?

Hakemus veron palauttamiseksi pitää tehdä kirjallisesti. Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä lomakkeella Varainsiirtoveron palautushakemus (6017). Hakemuksessa on selvitettävä veron palauttamisen perusteet, ja siinä on oltava seuraavat liitteet:

jäljennös luovutuskirjasta (kauppakirja, vaihtokirja, osituskirja, perinnönjakokirja)

valtakirja, jos käytät asiamiestä tai jos vero on maksettu muulla kuin omalla henkilötunnuksella.

kiinteistön luovutuksessa lisäksi:
- jäljennös lainhuuto- tai kirjaamistodistuksesta
- jäljennös rakennusviranomaisen suorittamasta käyttöönotto- tai loppukatselmuspöytäkirjasta, jos ensiasunto on uudisrakennus

Arvopaperin luovutuksessa lisäksi varainsiirtoveroilmoitus

Muut tarvittavat selvitykset.

 Milloin palautusta haetaan?

Aiheettomasti suoritettu vero: hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

Kaupan purku tai kauppahinnan alennus: hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

Jos ensiasunnon edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeen: hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa edellytysten täyttymisestä.

Jos edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo maksuhetkellä: hakemus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

 Mihin hakemus toimitetaan?

Kiinteistön luovutus: hakemus on toimitettava sille verovirastolle, jonka
alueella kiinteistö sijaitsee.

Osakkeen tai muun arvopaperin luovutus: hakemus on toimitettava hakijan kotikunnan verovirastolle.

Valitus hallinto-oikeuteen

Veroviraston antamaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus pitää tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta.