Muutoksen hakeminen perintö- ja lahjaverotukseen

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kuka voi hakea muutosta?

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen. 

Miten muutosta haetaan?

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti, ja se on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen tekemiseen voi käyttää Verohallinnon valmiiksi laatimaa lomaketta Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle (3308). Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin tehdä myös vapaamuotoisesti. 

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 

miten verotusta vaaditaan muutettavaksi 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon.

Milloin muutosta haetaan?

Verotusmenettelylain mukaan verovelvollisen on tehtävä oikaisuvaatimus kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Asiakirjat voi lähettää Verohallintoon myös postitse. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.